ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 4 – ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

Уважаеми родители,

От началото на учебната 2022/2023 г. се въвежда задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в детските градини на територията на община Горна Оряховица.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 46/30.06.2022 г. от редовно заседание на Общински съвет – Горна Оряховица

Р Е Ш Е Н И Е № 839

По т.16 от дневния ред – Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от началото на учебната 2022/2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с §16 и §17 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.), Общински съвет Горна Оряховица

Р е ш и:

 1. Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на община Горна Оряховица, считано от началото на учебната 2022/2023 г.
 2. Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца да се осъществява от общинските детски градини при стриктно спазване на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 3. Възлага на Кмета на Община Горна Оряховица всички последващи действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com