Дейности

Предучилищно образование

Предучилищното образование в ДГ „Здравец“, се  осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето.

Децата придобиват съвкупност от  компетентности – знания, умения, отношения, необходими за успешното им преминаване към училищното образование по образователни направления:

 • Български език и литература
 • Околен  свят

 • Математика
 • Изобразителни изкуства
 • Конструиране и технологии

 • Музика
 • Физическа култура

Дейностите, провеждани с децата в детската градина, гарантират:

 • Физическо, духовно и социално развитие
 • Приобщаване към националните традиции и културни ценности
 • Индивидуална помощ, съобразно специфичните детски потребности
 • Развитие на дарбите, умствените и физически способности
 • Пълноценна подготовка на децата за училище

Допълнителни дейности

В детската градина,  се предлагат и допълнителни форми, които са извън дневната организация на детската градина по желание на родителите:

 • Мажоретен състав 
 • Танци
 • Футбол 
 • Английски език
 • Йога     

За предоставяне на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата работят

 • Психолози
 • Логопед
 • Ресурсен учител

С децата работят високо квалифицирани специалисти.

 

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com