ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРЕДЛАГА СЪБОТНО-НЕДЕЛНА УСЛУГА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно разпоредбите ЗПУО и  НАРЕДБА за определяне на условията и реда  за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица на Об.Съвет Г.Оряховица, в детската градина се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по отглеждане на деца по желание на родителите и при определените  условия и ред:

(1) Съботно-неделните дейности се организират само през учебно време от 15 септември до 31 май срещу заплащане като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите/настойниците.

(2) По време на съботно-неделната услуга се организират само допълнителни дейности с децата, като педагогическото взаимодействие се осъществява чрез дейности по избор на детето и осигуряване на условия и време за игра.

(3) Приемът на деца за съботно-неделна допълнителна услуга се осъществява чрез предварително подадено заявление от родителя до 17.00 ч.  в ден четвъртък на предходната седмица за следващите събота и/ или неделя, като се заплаща и съответната такса.

(4). Продължителността на съботно-неделната услуга е в рамките на 4 астрономически часа – от 8.00 часа до 12.00 часа, като не се осигурява хранене.

(5) Съботно-неделната допълнителна услуга се организира в разновъзрастова група при минимум 12 деца за съответния ден, записани по реда и заплатили съответната сума.

(6) В случай, че постъпилите заявления и внесените такси са за по-малко от 12 деца за съответния ден, съботно-неделната услуга не се реализира. Внесените такси се възстановяват на родителите/настойниците.

(7) За ползване на съботно-неделните услуги родителите не ползват преференциите, предвидени за таксите, определени в Раздел ІІІ, чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

(8) Съботно-неделни услуги не се извършват, ако дните съвпадат с националния или официалните празници в Република България.

(9) Съботно-неделни услуги не се извършват, когато в някоя от групите в детската градина има обявена карантина за заболяване.

(10) За съботно-неделни услуги, в рамките на 4 последователни астрономически часа на ден в детските градини се заплаща такса от 10 лв.

Директор:Маргарита Атанасова

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com