Национална телефонна линия за деца

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно международното, европейското и националното законодателство, всяко дете има право на закрила относно нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

Задълженията за съдействие, регламентирани по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето е норма, чрез която законодателят вменява задължение на лицето, на което стане известно, че детето се нуждае от закрила, незабавно да уведоми Дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или МВР.

Възможни алтернативни канали за подаване на сигнал за дете в риск може да се осъществят чрез телефон, електронен път, Български пощи или лично посещение на място в една от цитираните държавни институции и нейните териториални структури.

Най-бързият и удобен начин за получаване на информация и/или консултиране по теми и направления за защита на децата и за подаването на сигнали за дете в риск, гарантиращ незабавна реакция от страна на системата за закрила на детето на национално, регионално и местно ниво е Националната телефонна линия за деца – 116 111

Тя е денонощна 24/7, безплатна, на нея квалифицирани с дългогодишен опит психолози консултират и информират деца и възрастни по въпроси и теми, свързани с децата, правата и интересите им и приемат сигнали за деца в риск. Националната телефонна линия е създадена за деца, но през годините от нейните възможности успешно се използва от родители, роднини, професионалисти, физически и юридически лица при  трудности и предизвикателства в общуването с децата, тяхното възпитание, обучението им и др.

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА – 116 111.

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com